Licitaţie comercializare bunuri gajate_14.06.2022

BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare, în calitate de creditor gajist, desfăşoară la data de 14 iunie 2022, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor gajate/ipotecate în favoarea Băncii, după cum urmează:

 • Case de locuit şi încăperi locative:

lot nr. 667 – casă de locuit individuală, construcție accesorie (nr. cad. 4146113.123.01; 02) cu Stot=389.4 (298.9+90.5) m2 și teren de pămînt aferent (nr. cad. 4146113.123) cu S=0.1442 ha, amplasate în r-nul Edineț, sat. Terebna. Valoare de expunere 973 500,00 lei; FOTO

 • Construcţii şi încăperi comerciale/industriale:

lot nr. 354 – clădiri de producere, construcție (nr. cadastral 0100301.474.03-05; 07; 08) cu Stot=853.60 (281.4+144.4+297.2+41.6+89.0) m2, amplasate în mun. Chişinău, sect. Centru, str. Scoreni, 15. Valoare de expunere 7 264 000,00 lei; FOTO

 • Utilaj și tehnică comercială/de producere:

lot nr. 663 – mijloace fixe (echipament televiziune, mobilier, etc.), mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23. Valoare de expunere 168 800,00 lei*; FOTO

*Mențiune: pentru bunurile mobile incluse în lotul nr. 663, la valoarea de expunere, suplimentar se va calcula/achita TVA.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

 1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului/loturilor pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare după cum urmează:
 • pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la 1 mln. lei: persoane fizice – 200.00 lei, persoane juridice – 300.00 lei;
 • pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoane fizice 300.00 lei, persoane juridice 500.00 lei,

la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, după cum urmează:

Cod fiscal:                  1003600002549

Cod IBAN:                   MD24NB000000000035260601

BIC (codul Băncii): NBMDMD2X

Destinația plății:

 • taxa de participare la licitaţie sau
 • acont pentru participare la licitarea lotului/loturilor.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

 1. Să prezinte pînă cel tîrziu cu o zi înainte de desfășurarea licitației, ora 16:00 la adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:
 • cererea de participare la licitaţie conform modelului;
 • documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;
 • copiile actelor care certifică identitatea (buletin de identitate; certificat de înregistrare şi extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; act de identitate al reprezentantului);
 • documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţia suplimentară, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067 218 068; 067 218 069 sau vizualizată pe site-ul www.bem.md.