Licitatie 23 februarie 2022

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 23 februarie 2022, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

Tehnica de calcul

№ lot

Denumirea bunului

Stoc disp.

Preț exp.1 unit.

 

                  SERVERE/ ECHIPAMENTE DE CALCUL

   

22

Server Dell PowerEdge R900 (01017004361)

1

15,633.90

23

Server HP DL 580 G4 (01017002763)

1

22,212.98

24

Server Dell PowerEgge  6850 (01004000505)

1

27,132.71

25

Server HP DL 580 G4 (01017002765)

1

27,766.22

26

Server IBM 3950 M2 (01017004937)

1

34,124.78

27

Server IBM 3950 M2 (01017004935)

1

34,124.78

28

Server Dell PowerEgge  6850 (01004000503)

1

33,915.82

33

Server Dell PowerEdge 6650 (01004000377)

1

19,954.32

50

Server Dell PowerEdge 6650 (01017001669)

1

19,954.32

52

Router Cisco 3700 (01004000202)

1

18,349.36

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f: 1003600002549; IBAN: MD24NB000000000035260601; BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii, iar mai mare de 100 mii lei, se efectuează doar prin transfer bancar.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·        procura autentificată notarial;

·        hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

                Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104