Anunț licitaţia „cu strigare” privind vânzarea cu reducere a următoarelor credite acordate de bancă persoanelor fizice și juridice

ANUNȚ

 

BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 24 august 2021, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind vânzarea cu reducere a următoarelor credite acordate de bancă persoanelor fizice și juridice:

1. Credit de consum acordat persoanei fizice la valoare nominala 22,348.10 lei, scadent 04.07.2012, asigurat cu bun imobil. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 14,079.30 lei cu rata de reducere 30% prețul stabilit la prima expunere.

2. Credit de consum acordat persoanei fizice la valoare nominala 113,488.94 lei, scadent 23.12.2015, neasigurat. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 20,428.01 lei cu rata de reducere 80% din  prețul stabilit la prima expunere.

3. Credit acordat persoanei fizice la valoare nominala 131,237.09 lei, scadent 12.02.2011, neasigurat. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 23,622.68 lei cu rata de reducere 80% din  prețul stabilit la prima expunere.

4. Credit acordat persoanei fizice la valoare nominala 350,423.79 lei, scadent 05.02.2011, asigurat cu mijloace fixe. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 67,468.73 lei cu rata de reducere 80% din  prețul stabilit la prima expunere.

5. Credit acordat persoanei juridice S.C. AUTOLEX-CON S.R.L. Edinet, Tirnova la valoare nominala 147,502.65 lei, scadent 03.03.2011, asigurat cu mijloace fixe. Prețul inițial de expunere se stabilește in suma de 26,550.48 lei cu rata de reducere 80% din  prețul stabilit la prima expunere.

In calitate de participanți sunt admise băncile comerciale, organizații de microfinanțare, companii de leasing, persoane fizice și juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajisti.

Pasul licitației se stabilește ținînd cont de prețul de expunere a lotului în cadrul licitației și anume:

  1. loturi cu prețul de expunere mai mic de 1,000,000.00 lei – în mărime de 5% din prețul de expunere;
  2. loturi cu prețul de expunere cuprinse între  1,000,000.00 – 5,000,000.00 lei – în mărime de 3% din prețul de expunere;

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului  prin virament sau să prezinte garanție bancară emisă de bănci licențiate in suma acontului,  şi taxa de participare la licitaţie in suma de  500 lei, la următoarele rechizite bancare:

„Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare, mun. Chișinău, str. bd. Mircea cel Bătrîn 23,

c/f 1003600002549, IBAN MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

2. Să prezinte cel târziu cu o zi înainte de desfășurarea licitației, până la ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23 următoarele documente:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al administratorului  și reprezentantului);

– procura autentificată notarial, care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, actele de predare-primire, etc.

-  hotărârea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia;

- declarația cu privire la proveniența mijloacelor financiare care se intenționează se le utilizeze pentru cumpărarea datoriei debitoare respective

- declarația cu privire la afiliere cu debitor/debitor-gajist/fidejusor in cadrul datoriei debitoare respective .

Pentru a asigura accesul la informația ce constituie secret bancar, cumpărătorii potențiali urmează se semneze până la data de 16 august 2021 Acord de confidențialitate și să prezinte documentele confirmative privind suficiența mijloacelor bănești pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor creditare poate fi efectuată până la 20 august 2021. Documentele pentru participarea la licitație „cu strigare” să prezinte până la data limită 23 august 2021, ora 16.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 067218114.