Licitaţie comercializare bunuri gajate_28.11.2019

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, desfăşoară pe data de 28 noiembrie 2019, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor transmise în posesia Băncii, după cum urmează:

Denumire lot

Atribuire nr./
denumire prescurtată lot

Cant. totală
a/a, dal

Preț, lei/dal,

(incl. TVA, fără accize)

Cantitate distilat inclusă într-un lot, dal

1

2162031 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 1987

DD1987

3 685,85

2 910,00

500,00

2

2162033 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 1988

DD1988

3 141,91

2 780,00

500,00

3

2162040 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 1992

DD1992

3 874,85

2 380,00

500,00

4

2162052 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 1999

DD1999

1 403,78

1 580,00

500,00

5

2162062 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 2002

DD2002

442,39

1 140,00

442,39

6

211100948 DISTILAT PENTRU DIVIN ÎNV. 8 ANI*

DD8ani*

500,00

580,00**

500,00

* Suplimentar la prețul de adjudecare a lotului „DD8ani”, de către cumpărător, la data ridicării distilatului, se achită și accizele prevăzute de către legislația în vigoare.

** Prețul final al lotului „DD8ani” urmează a fi calculat reieșind din cantitatea reală ridicată (ce poate fi modificată/diminuată în legătură cu eventualele pierderi tehnologice).

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: IDNO 1003600002549, cod IBAN MD24NB000000000035260601, BIC NBMDMD2X, separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului/loturilor pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la 1 mln. lei:  persoanele fizice – 200,00 lei, persoanele juridice – 300,00 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice – 300,00 lei, persoanele juridice – 500,00 lei. Destinația plăților va fi coordonată cu secretarul Comisiei de licitație.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă cel tîrziu cu o zi înainte de desfășurarea licitației, ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: – cererea de participare la licitaţie conform modelului; – documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate; – copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); – documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218068; 067218069.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, spre comercializare, inclusiv prin Negocieri directe, poate fi vizualizată pe pagina web a Băncii: www.bem.md.