Licitații active 12 martie

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 12 martie 2019, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • ATM

Nr. lot

Model bancomat

Cantitatea

Data dării în exploatare

Preț inițial, lei

104

ATM 106 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

50,109.83

105

ATM 107 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

03.02.2015

41,693.26

106

ATM 108 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

50,109.83

107

ATM 109 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

03.02.2015

41,693.26

108

ATM 110 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

05.03.2015

50,109.83

109

ATM 111 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

05.03.2015

50,109.83

110

ATM 112 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

17.03.2015

50,109.83

111

ATM 113 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

03.02.2015

50,109.83

112

ATM 114 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

10.03.2015

50,109.83

113

ATM 115 WINCOR NIXDORF Cineo C2560

1

10.03.2015

50,109.83

114

ATM 116 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

29.04.2015

41,693.26

115

ATM 117 WINCOR NIXDORF Cineo C2060

1

29.04.2015

41,693.26

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23,

c/f: 1003600002549

            IBAN: MD24NB000000000035260601

            BIC: NBMDMD2X

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii. 

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

·         procura autentificată notarial;

·         hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

            Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104