Licitaţie comercializare bunuri gajate_28.02.2017

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, desfăşoară pe data de 28 februarie 2017, ora 11:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea bunurilor transmise în posesiunea Băncii, după cum urmează:

Denumire

Atribuire nr. lot

Cantitate totală,   dal a/a

Preț, lei/ 1 dal a/a (inclusiv TVA, fără accize)

Cantitate distilat inclusă în lot, dal a/a

1

2162031 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 1987

DD1987

3,715.24

2,910.00

500

2

2162033 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI 1988

DD1988

3,168.03

2,780.00

500

3

2162040 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI  1992

DD1992

3,905.91

2,380.00

500

4

2162052DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI  1999

DD1999

1,415.10

1,580.00

500

5

2162062DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI  2002

DD2002

445.94

1,140.00

445.94

6

2162080 DISTILAT P/DIVIN DIN AMES. DE SOIURI  2008

DD2008

26,109.80

770.00

500

7

211100948 DISTILAT PENTRU DIVIN ÎNV. 8 ANI*

DD8ani*

2,090.87

580.00

500

* Suplimentar la prețul de adjudecare a lotului/loturilorDD8ani”, de către cumpărător, la data ridicării distilatului, se achită și accizele prevăzute de către legislația în vigoare.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi:

1. Să achite la contul Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare (c/f: 1003600002549): MD24NB000000000035260601, BIC (codul Băncii):NBMDMD2X, separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare: pentru loturile cu un preț de expunere de  pînă la 1 mln. lei:  persoanele fizice – 100.00 lei, persoanele juridice – 250.00 lei; pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice 250.00 lei, persoanele juridice 500.00 lei.

Destinația plăților va fi coordonată cu secretarul comisiei de licitație.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă pe data de 27.02.2017, ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare:

– cererea de participare la licitaţie conform modelului;

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022218032; 022218057; 022218074.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.