Licitaţii active

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare va organiza pe data de 16 iunie 2016, ora 11.00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, sala de ședințe, licitaţia   „cu stigare”, privind comercializarea cotei părți deținută de Bancâ în capitalul social al ”Moldmediacard” S.R.L.

  № lotului

Denumirea

Mărimea cotei părți, (%)

Prețul inițial,  lei

1

Cota parte detinută de  Banca de Economii S.A. în proces de lichidare  în capitalul social „Moldmediacard” SRL 

13.06

7,545,738.00

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi 50 lei taxa de participare la următoarele conturi:

2805900498000043 – taxa de participare la licitaţie,

2805900498000044 – acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă pe data de 15.06.2016, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

  • procura autentificată notarial;
  • hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, despre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-026; 022-218-027  sau pe site-ul Băncii;