“Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare va organiza pe data de 16 mai 2018, licitaţie privind comercializarea cotei părți deținută de bancâ în ÎM ”Biroul de credit” SRL

“Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare va organiza pe data de 16 mai 2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, sala de ședințe licitaţia  „cu stigare”,  privind comercializarea cotei părți deținută de bancâ în capitalul social al companiei ÎM ”Biroul de credit” SRL, mărimea cotei 8.93% din capitalul social, prețul inițial de expunere a cotei constituie 1 985 847,00 lei.

Pentru a participa la licitaţie participanţii trebuie:

1. Să achite la contul „Banca de Economii” S.A., în process de lichidare (c/f 1003600002549), MD24NB000000000035260601, BIC  NBMDMD2X, separat: acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separate - 50 de lei taxa de participare (se indică denumirea lotului licitat si data petrecerii licitației);

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitor de mijloacele băneşti.

2. Să prezinte cu o zi înainte de licitație, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial; hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

3. Potențialul cumpărător a cotei părți în capitalul social ”Biroul de Credit” SRL  trebuie să corespundă cerintelor stipulate în actele normative care reglementează activitatea birourilor istoriilor de credit, stipulate în Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit si Cap.II din Regulamentul privind licențierea activității birourilor de credit nr.7/4 din 20/02/2009.

Informaţii suplimentare despre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022218026; 022218027 sau pe site-ul băncii www.bem.md.

 

Banca de EconomiiS.A. в процессе ликвидации проводит 16 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна, 115, зал заседаний, аукцион «с молотка» по продаже доли участия банка в уставном капитале „ Biroul de credit ” ООО, доля участия в уставном капитале составляет капитле 8.93%, начальная цена – 1 985 847,00 лея.

 Для участия в аукционе необходимо:      

1. Оплатить задаток в размере 10% от начальной цены выставленных на аукцион лотов, для которых будут подаваться заявления об участии, и 50 леев – сбор за участие в аукционе на следующий счет: ф/к 1003600002549, IBAN MD24NB000000000035260601; BIC NBMDMD2X, (указывать номер и наименование лота).

ПРИМЕЧАНИЕ: при проведении вышеуказанных платежей представить полную информацию о плательщике и лотах для участия в торгах, для которых будут подаваться заявления об участии.

2. Представить секретарю аукционной комиссии за день до аукциона  по адресу: ул. Колумна, 115, приемная АО «Banca de Economii» в процессе ликвидации:

– заявление на участие в аукционе (согласно образцу банка); платежные документы, подтверждающие оплату задатка/задатков и платы для участия в аукционе; копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, свидетельство о регистрации предприятия и выписку из государственного реестра юридических лиц, личность представителя);

– документы, подтверждающие полномочия представителя для участия в аукционе от имени физического/юридического лица, для принятия участия в торгах лота/лотов, выставленных на продажу, в том числе подписания протокола торгов, договора купли-продажи, актов приема-передачи, а именно: нотариально заверенное решение юридического лица об участии в аукционе с указанием уполномоченного лица и информации, удостоверяющей личность представителя.

3. Потенциальный покупатель доли участия в уставном капитале ”Biroul de Credit” SRL должен отвечать требованиям Закона о бюро кредитных историй № 122-XVI от 29.05.2008 и II Главы из  Положения о лицензировании деятельности бюро кредитных истории № 7/4 от 20.02.2009.

Дополнительная информация о продаже данного лота по тел.: 022218026; 022218027 или на web-странице банка www.bem.md.