BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare va organiza pe data de 13 iunie 2017 licitaţia „cu stigare”, privind comercializarea cotei părți deținute de Bancâ în ÎM ”Biroul de credit” SRL,

 Banca de Economii S.A. în proces de lichidare va organiza pe data de 13 iunie 2017 la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, sala de ședințe licitaţia  „cu stigare”,  privind comercializarea cotei părți deținute de Bancâ în capitalul social al companiei ÎM ”Biroul de credit” SRL, mărimea cotei 8.93% din capitalul social, prețul inițial de expunere- 2,444,839.00 lei,  ora 11:00;

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite la contul Bancii de Economii S.A. în proces de lichidare (c/f 1003600002549), MD24NB000000000035260601,BIC  NBMDMD2X, separat:acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat-50 lei taxa de participare (se indică denumirea lotului licitat si data petrecerii licitației);

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte cu o zi înainte de licitație, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume: procura autentificată notarial;hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

3. Potențialul cumpărător a cotei părți în capitalul social ”Biroul de Credit” SRL  trebuie să corespundă cerintelor stipulate în actele normative care reglementează activitatea birourilor istoriilor de credit, stipulate în Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit si Cap.II din Regulamentul privind licențierea activității birourilor de credit nr.7/4 din 20/02/2009.

4. Informaţii suplimentare, despre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-026; 022-218-027  sau pe site-ul Băncii www.bem.md;

 

Banca de Economii А.О. в процессе ликвидации проводит 13 июня 2017 г. по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна, 115, зал заседаний, аукцион «с молотка» по продаже доли участия Ванка в уставном капитале  „Biroul de credit” О.О.О., доля участия в уставном капитле 8.93%, начальная цена лота 2,444,839 лей, начало аукциона в 11:00;

Для участия в аукционе, участники должны:      

1. Оплатить задаток в размере 10% от начальной цены выставленного на аукцион лота, для которых будут подаваться заявления об участии, и  отдельно 50 леев – сбор за участие в аукционе на следующие счета:ф/к 1003600002549,

MD24NB000000000035260601,BIC  NBMDMD2X.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо, чтобы при проведении вышеуказанных платежей предоставить полную информацию о плательщике и лотах для участия в торгах, для которых будут подаваться заявления об участии.

2.Представить секретарю аукционной комиссии за день до аукциона  по адресу: ул. Колумна 115, приемная АО Banca de Economii в процессе ликвидации:

– заявление на участие в аукционе (согласно образцу банка);

– платежные документы, подтверждающие оплату задатка/задатков и платы для участия в аукционе;

– копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, свидетельство о регистрации предприятия и выписка из государственного реестра юридических лиц, личность представителя);

– документы, подтверждающие полномочия представителя для участия в аукционе от имени физического/юридического лица, для принятия участия в торгах лота/лотов, вынесенных на продажу, в том числе подписания протокола торгов, договора купли-продажи, актов приема-передачи, а именно:

–  Нотариально заверенная доверенность;

–  Нотариально заверенное решение юридического лица об участии в аукционе, с указанием уполномоченного лица и информации, удостоверяющей личность представителя.

3. Потенциальный покупатель доли участия в уставном капитале ”Biroul de Credit” SRL должен отвечать требованиям Закона о бюро кредитных историй № 122-XVI от 29.05.2008 и II Главы из  Положения о лицензировании деятельности бюро кредитных истории № 7/4 от 20.02.2009. Дополнительная информация, о продаже данного лота по тел.: 022-218-026; 022-218-027 или на  web странице банка.